Journal of Digital Measurement and Evaluation Research
Abbreviation: DMER | ISSN (Online): 2791-7304 | DOI: 10.29329/dmer

Volume 1 Issue 2 (December 2021)

Issue Information

Issue Information | Journal of Digital Measurement and Evaluation Research Vol. 1 (2)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.409

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | Journal of Digital Measurement and Evaluation Research Vol. 1 (2)
Analyzing Online Group Interactions with Critical Qualitative Research Approach

Funda Ergüleç

pp. 82 - 99   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.409.1

Abstract

Numerous qualitative methodologies have been used more and more in online contexts however richer methods are needed to document and explain the social norms and communicative acts in the interactions of participants in these kinds of environments. The goal of this paper is to provide examples of critical qualitative analysis in an online learning context. The aim is to share some of the lived reality of employing methods appropriate for analyzing online interactions. In this particular study, explanations, examples, and appropriate citations are provided to detail how online group interactions are analyzed using critical qualitative research approach. Rich description of the inquiry practices is provided in order to help readers evaluate whether or to what extent the method used to analyze the data is applicable to their contexts. Not only experienced researchers but also young scholars who are new to qualitative research methods may benefit from the study.

Keywords: Qualitative inquiry, Distance learning, Online group interactions, Team-work, Critical qualitative research

Original article | Journal of Digital Measurement and Evaluation Research Vol. 1 (2)
Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Okuduğunu Anlama, Öğrenci, Aile ve Ev Ortamı Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi

Işıl Basmaz & Ömer Kutlu

pp. 100 - 118   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.409.2

Abstract

Bu araştırmada, ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile okuduğunu anlama, öğrenci, aile ve ev ortamı değişkenleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma yordayıcı korelasyon türündedir. Araştırmanın çalışma grubu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Çorum ilinde ortaokul 7. sınıfta öğrenim gören toplam 508 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kaliforniya Zihinsel Güdülenme Ölçeği, Öğrenci Bilgi Anketi, Okuduğunu Anlama Testi ve Okuduğunu Anlama Testine Ait Dereceli Puanlama Anahtarı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde hiyerarşik çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini yordayan faktörler belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerinin eleştirel düşünme eğilimlerini önemli derecede yordadığı görülmektedir. Ayrıca, sinema ya da tiyatroya gitme sıklığı ve evdeki kitap sayısı değişkenleri de öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerini yordamaktadır.

Keywords: Eleştirel düşünme eğilimi, okuduğunu anlama becerisi, üst düzey düşünme, hiyerarşik çoklu regresyon, ortaokul