Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: DMER | ISSN (Online): 2791-7304 | DOI: 10.29329/dmer

Cilt 1 Sayı 1 (Haziran 2021)

Sayı Bilgileri

Sayı Bilgileri | Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi Cil. 1 (1)
Issue Information

ss. i - vi   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.285

Özet

Anahtar Kelimeler:

Orjinal Araştırma Makaleleri

Orjinal Araştırma Makalesi | Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi Cil. 1 (1)
2 Parametreli Lojistik Modelde Normal Dağılım İhlalinin Madde Parametre Kestirimine Etkisinin İncelenmesi

İbrahim Alper Köse & İsmail Başaran

ss. 1 - 21   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.285.1

Özet

Eğitimde ve Psikolojide ikili puanlanan maddelerden oluşan testler sıklıkla kullanılmaktadır. Madde tepki kuramı altında lojistik modellerle kullanılabilen bu testlerin madde parametreleri kestirilirken kestirimlerin daha keskin olmasını sağlayan bazı özellikler vardır ancak testlerin uygulandığı gruplar bu özellikleri her zaman sağlayamayabilir. Bu araştırmanın amacı, ikili puanlanan maddelerden oluşan bir veri setinin 2 parametreli lojistik (2PL) model ile analizinde veri setinin çeşitli özelliklerinin parametre kestirimlerinin keskinliğine olan etkilerini incelemektir. Bu araştırma, ikili puanlanan testlerden elde edilen yetenek parametrelerinin normal dağılmadığı durumların ve örneklem büyüklüğünün parametre kestirimlerinin keskinliğini nasıl etkileyeceğini açıklayacağından önemlidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda çarpıklık katsayıları 2,00, 1,00, 0,00, -1,00 ve -2,00 olan ve 250, 500, 1,000 ve 2,000 örneklem büyüklüklerinde veriler ve uzunluğu 30 maddeden oluşan bir test için madde parametreleri R programlama dilinde üretilmiştir. Üretilen her bir veri seti için 100 replikasyon gerçekleştirilmiş ve madde parametrelerinin kestirimleri R programlama dili kullanılarak mirt paketinde marginal maximum xi likelihood (MML) kestirim yöntemi yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Parametre kestirim keskinliğini değerlendirmek içinse hata kareleri ortalamasının karekökü (root mean squared error-RMSE) ve Bias istatistikleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularında çarpıklık katsayıları mutlak değerce büyüdüğünde a parametreleri için RMSE değerlerinin büyüdüğü ve Bias değerlerinin sıfırdan uzaklaştığı, b parametreleri için çarpıklık katsayıları mutlak değerce büyüdüğünde hemen hemen aynı RMSE ve Bias değerlerinin elde edildiği görülmüştür. Örneklem büyüklükleri arttığında a parametreleri için tüm dağılımlarda RMSE değerlerinin küçüldüğü ve Bias değerlerinin hemen hemen aynı değerlerde olduğu, b parametreleri içinse örneklem büyüklüğü arttıkça RMSE değerlerinin küçüldüğü ve Bias değerlerinin çarpıklık katsayısına göre bazen sıfıra yaklaştığı bazen de sıfırdan uzaklaştığı görülmüştür. Normal dağılımdan elde edilen sonuçlar diğer çarpıklık katsayılarına sahip dağılımlardan elde edilen sonuçlar ile karşılaştırıldığında en küçük RMSE ve sıfıra en yakın Bias değerlerini ürettiği görülmüştür

Anahtar Kelimeler: Madde Tepki Kuramı, Parametre Kestirimi, Monte Carlo Simülasyonu, Çarpık Dağılım

Orjinal Araştırma Makalesi | Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi Cil. 1 (1)
Uzaktan Eğitimin Değerlendirmeye Yansımaları: Çevrim İçi Sınavlar mı Sınıf İçi Sınavlar mı?

Meltem Acar Güvendir & Yeşim Özer Özkan

ss. 22 - 34   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.285.2

Özet

Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının çevrim içi sınavlarla sınıf içi uygulanan sınavları, geçerlik, güçlük, kaygı durumu, objektiflik, kullanışlılık, notların duyurulması ve verilen dönütler, sınıf ortamı ve sınav öncesi ders çalışma süresi açılarından karşılaştırmalı olarak değerlendirmelerini ortaya koyabilmektir. Çalışma grubunu Trakya Üniversitesi’nde, 2020-2021 güz döneminde sınıf öğretmenliği anabilim dalı dördüncü sınıfında öğrenim gören 8 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının 2’si erkek, 6’sı kadındır. Verilerin toplanması sürecinde sekiz görüşme sorusu odak grup görüşmesi tekniği ile çalışma grubuna yöneltilmiştir. Çalışmanın kavramsal yapısı ve analizine temel oluşturacak temalar önceden belirlendiği için, betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Sonuç itibariyle, öğretmen adaylarına göre çevrim içi sınavlar sınıf içi sınavlara göre zamandan ve mekândan bağımsız olarak yapılabildiği için daha kullanışlı olsa da kopya durumuna çok açık olması, tek tip soru türünün kullanılmasından ve bilenle bilmeyen öğrencileri ayırt etme açısından geçerli bir sınav değildir. Ayrıca öğretmen adayları, çevrim içi sınavlarda yaşanabilecek olası teknik problemlerden (elektrik ve internet kesintisi) dolayı çok fazla kaygı yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Çevrim içi sınavları sınıf içi sınavlarla karşılaştırdıklarında, sınav öncesi sınıf içi sınavlara göre daha az ders çalıştıklarını belirtmişlerdir. Özetle, çevrim içi öğrenme ortamına ve bu doğrultuda çevrim içi sınav sistemine zorunlu ve beklenmedik bir durumda geçilen bu süreçte, yaşanılan problemler, sınavın özellikle geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık özelliklerine yöneliktir. Bu anlamda çevrim içi sınavlar her ne kadar kullanışlı gibi görünse de bu sınavların geçerlik ve güvenirliği tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevrim içi sınavlar, sınıf içi sınavlar, geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık.

Orjinal Araştırma Makalesi | Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi Cil. 1 (1)
Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Motivasyonu ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Durmuş Özbaşı

ss. 35 - 47   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.285.3

Özet

Son yıllarda öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini eğitimsel amaçlı kullanım oranları geçmiş yıllara göre çok daha yoğun bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Özellikle Covid-19 pandemi dönemi ile tüm dünyada uzaktan eğitim ile eğitim-öğretim faaliyetleri hız kazanmıştır.  Öğrencilerin nerdeyse tüm derslere (uygulamalı olanlar hariç) uzaktan eğitim yöntemiyle katılmaya başlamaları, öğrenme açısından nasıl bir motivasyona sahip oldukları sorusunu da beraberinde getirmiştir. Sınıfta yüz yüze eğitime alışmış olan öğrenciler salgın koşuları nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda kalmışlardır. Bu araştırmada öğrencilerin çevrim içi öğrenme motivasyonu ile çeşitli değişkenler (2019-2020 güz ve bahar ile 2020-2021 güz dönemi DNO, ders ile ilgili konularda araştırma için ayrılan süre, ders dışı konularda araştırma amaçlı ayrılan süre, sosyal medyada geçirilen süre, haftalık ders takip oranı ve ders dışında çevrim içi alınan kurs sayısı) arasındaki korelasyonu araştırılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde bir araştırma olup, 2020-2021 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya toplam 127 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin çevrim içi öğrenme motivasyonu alt boyutları ile akademik başarıları (2019-2020 Güz Dönemi, 2019-2020 Bahar dönemi ve 2020-2021 Güz Dönemi Dönem not ortalamaları) arasındaki ilişkiler incelendiğinde, herhangi anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Öğrencilerin çevrim içi öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği alt boyutlarından bilmeye yönelik içsel motivasyon ile haftalık ders takip oranları arasında orta düzeyde pozitif ilişki bulunmuştur. Başarmaya yönelik içsel motivasyon ile sosyal medyada geçirilen süre arasındaki ilişkiler incelendiğinde de orta düzeyde pozitif ilişki bulunmuştur. Uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon ile ders takip oranı arasında negatif yönlü orta düzey ilişki bulunurken, diğer değişkenler ile zayıf düzeyde ilişki bulunmuştur. Ayrıca içe yansıyan düzenleme alt boyutu ile sosyal medyada geçirilen süre arasında da orta düzeyde pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, çevrim içi öğrenme, motivasyon, akademik başarı, covid-19 pandemi dönemi

Orjinal Araştırma Makalesi | Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi Cil. 1 (1)
İngilizce Yeterlik Sınavı İçinde Seviye Tespit Sınavı: Yeni Bir Yaklaşım ve Sonuçları

Alper Şahin

ss. 48 - 70   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.285.4

Özet

Kovid-19 pandemisi eğitim kurumlarının işleyişlerinde ve rutin uygulamalarında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Çünkü pandemi süreci öncelikleri ve ihtiyaçları değiştirmiştir. Bu değişiklik üniversitelerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına da yansımıştır. Bir çok sınav uzaktan çevrimiçi olarak yapılmıştır. Ancak amaçları açısından iki farklı sınav olan İngilizce Yeterlik Sınavı ve Seviye Tespit Sınavları “önemli sonuçları olan sınavlar” (high-stakes exams) olduğundan dolayı bazı üniversitelerce gerekli hijyen, maske ve mesafe önlemleri alınarak mecburen tek bir sınav şeklinde uygulanmak zorunda kalmıştır. Bu araştırmada böyle bir mecburiyet sonucu İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavlarının tek sınav halinde yapılması için psikometrik olarak akla yatkın bir yaklaşım geliştirilerek teorik bir çerçeveye oturtulmuştur. Bu yaklaşımla hazırlanan sınav 965 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda bu yeni yaklaşımın madde parametrelerine ve test/alt test bilgi fonksiyonlarına etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular kullanılan yaklaşımın önemli ölçüde başarıya ulaştığı ve madde parametrelerinde ve test/alt test bilgi fonksiyonlarında istendik değişikliklere sebep olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İngilizce yeterlik sınavı, İngilizce seviye tespit sınavı, İngilizce Dil sınavları, Covid-19,

Orjinal Araştırma Makalesi | Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi Cil. 1 (1)
Okuma Hızı ve Okuduğunu Anlama Düzeyi Üzerinde Yazı Ortamının Etkisi

Yusuf Çetin & Hüseyin Mertol

ss. 71 - 81   |  DOI: 10.29329/dmer.2021.285.5

Özet

Bu çalışmanın amacı, okunan bir metnin yazılı olduğu ortam özelliğinin (kâğıt türü ve tablet ekranı), öğrencilerin okuma hızı ve okuduğunu anlama düzeyi üzerinde etkisini belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma verileri “Okuma Metinleri” ve “Okuduğunu Anlama Testi” ile elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan metinlerin yazılı olduğu dört farklı ortam araştırmanın bağımsız değişkenleri olarak belirlenmiştir. Bu değişkenler; sarı saman kâğıdı, beyaz kâğıt, kuşe kâğıt ve tablet ekranıdır. Çalışmanın yürütüldüğü öğrenci grubunun okuma hızları ve okuduğunu anlama düzeyleri de araştırmanın bağımlı değişkenini oluşturmaktadır.  Araştırma verileri, 2019-2020 öğretim yılında Tokat ili Merkez ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan rastgele seçilmiş   9 ve 10. sınıf düzeyinde 388 öğrenciden elde edilmiştir. Elde edilen veriler IBM SPSS istatistik programında analiz edilerek değişkenler arasında anlamlı farklılıklar araştırılmıştır. İlk olarak ekrandan okuma ile kâğıttan okuma karşılaştırması yapılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda gerek okuma hızı gerekse okuduğunu anlama düzeyi bakımından ekrandan okuma ile kâğıttan okuma arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. İkinci olarak okunan metnin basılı olduğu kâğıt türü ile okuma hızı ve okuduğunu anlama düzeyi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Metnin basılı olduğu kâğıt türü ile okuma hızı ve okuduğunu anlama düzeyi bakımından da anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Yazı Ortamı, Okuduğunu Anlama, Okuma Hızı.