Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: DMER | ISSN (Online): 2791-7304 | DOI: 10.29329/dmer

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 1(1) 71-81

Okuma Hızı ve Okuduğunu Anlama Düzeyi Üzerinde Yazı Ortamının Etkisi

Yusuf Çetin & Hüseyin Mertol

ss. 71 - 81   |  DOI: https://doi.org/10.29329/dmer.2021.285.5

Yayın tarihi: Haziran 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 119  |  İndirilme Sayısı: 208


Özet

Bu çalışmanın amacı, okunan bir metnin yazılı olduğu ortam özelliğinin (kâğıt türü ve tablet ekranı), öğrencilerin okuma hızı ve okuduğunu anlama düzeyi üzerinde etkisini belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma verileri “Okuma Metinleri” ve “Okuduğunu Anlama Testi” ile elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan metinlerin yazılı olduğu dört farklı ortam araştırmanın bağımsız değişkenleri olarak belirlenmiştir. Bu değişkenler; sarı saman kâğıdı, beyaz kâğıt, kuşe kâğıt ve tablet ekranıdır. Çalışmanın yürütüldüğü öğrenci grubunun okuma hızları ve okuduğunu anlama düzeyleri de araştırmanın bağımlı değişkenini oluşturmaktadır.  Araştırma verileri, 2019-2020 öğretim yılında Tokat ili Merkez ilçesindeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan rastgele seçilmiş   9 ve 10. sınıf düzeyinde 388 öğrenciden elde edilmiştir. Elde edilen veriler IBM SPSS istatistik programında analiz edilerek değişkenler arasında anlamlı farklılıklar araştırılmıştır. İlk olarak ekrandan okuma ile kâğıttan okuma karşılaştırması yapılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda gerek okuma hızı gerekse okuduğunu anlama düzeyi bakımından ekrandan okuma ile kâğıttan okuma arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. İkinci olarak okunan metnin basılı olduğu kâğıt türü ile okuma hızı ve okuduğunu anlama düzeyi arasındaki ilişki araştırılmıştır. Metnin basılı olduğu kâğıt türü ile okuma hızı ve okuduğunu anlama düzeyi bakımından da anlamlı bir farklılaşma tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Yazı Ortamı, Okuduğunu Anlama, Okuma Hızı.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Cetin, Y. & Mertol, H. (2021). Okuma Hızı ve Okuduğunu Anlama Düzeyi Üzerinde Yazı Ortamının Etkisi . Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi, 1(1), 71-81. doi: 10.29329/dmer.2021.285.5

Harvard
Cetin, Y. and Mertol, H. (2021). Okuma Hızı ve Okuduğunu Anlama Düzeyi Üzerinde Yazı Ortamının Etkisi . Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi, 1(1), pp. 71-81.

Chicago 16th edition
Cetin, Yusuf and Huseyin Mertol (2021). "Okuma Hızı ve Okuduğunu Anlama Düzeyi Üzerinde Yazı Ortamının Etkisi ". Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi 1 (1):71-81. doi:10.29329/dmer.2021.285.5.

Kaynakça
 1. Başaran, M. (2013) Okuduğunu Anlamanın Ölçülmesinde Paragraftan Anlam Kurmaya Dayalı Çoktan Seçmeli Sorular. Eğitim Bilimleri Araştırma Dergisi. Cilt: 3 Sayı:2 107-121. [Google Scholar]
 2. Başaran, M . (2014). 4. Sınıf Seviyesinde Ekrandan ve Kâğıttan Okumanın Okuduğunu Anlama, Okuma Hızı ve Metne Karşı Geliştirilen Tutum Üzerindeki Etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2) , 248-268 [Google Scholar]
 3. Baştuğ, M. ve Keskin, H. K. (2012). Okuma Becerilerinin Okuma Ortamı Açısından Karşılaştırılması: Ekran Mı Kâğıt Mı? Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3): 73-83. [Google Scholar]
 4. Bozan, A. (2002) Hızlı Okuma Eğitiminin 10. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Hızlarına ve Anlama Düzeylerine Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).  Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 5. Dedebali, N.C. (2008) Hızlı Okuma Tekniğinin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Hızlarına Ve Okuduğunu Anlama Düzeylerine Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Aydın. [Google Scholar]
 6. Demirel, Ö. (2000). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. [Google Scholar]
 7. Ercan, A.N.; Ateş, M. (2015). Ekrandan Okuma İle Kâğıttan Okumanın Anlama Düzeyi Açısından Karşılaştırılması. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (7), 395-406 [Google Scholar]
 8. Güneş, F. (2010). Öğrencilerde Ekran Okuma Ve Ekranik Düşünme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (14), 1-20. [Google Scholar]
 9. Kayhan, E. (2010). İlköğretim Birinci Kademe Çocuklarında Okuduğunu Anlama İle Sözcük Bilgisi, Görsel Algı Ve Kısa Süreli Bellek Arasındaki İlişki. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [Google Scholar]
 10. Palavuzlar. T. (2009). Hikâye Ve Deneme Türü Metinlerde Okuduğunu Anlama Becerilerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne. [Google Scholar]
 11. Sert, A. (2010). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü [Google Scholar]
 12. Şen Boz,D ve  Boz,B. (2018).Okuduğunu Anlama Üzerine Bir Derleme Çalışması. Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1): 28-41. [Google Scholar]
 13. TDK. (2011). Türkçe Sözlük. TDK Yayınları: Ankara. [Google Scholar]
 14. Yaman, H. ve  Dağtaş, A. (2013). Ekrandan Okumanın Okuduğunu Anlamaya Etkisi. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1 (2):64-79. [Google Scholar]