Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: DMER | ISSN (Online): 2791-7304 | DOI: 10.29329/dmer

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 1(1) 22-34

Uzaktan Eğitimin Değerlendirmeye Yansımaları: Çevrim İçi Sınavlar mı Sınıf İçi Sınavlar mı?

Meltem Acar Güvendir & Yeşim Özer Özkan

ss. 22 - 34   |  DOI: https://doi.org/10.29329/dmer.2021.285.2

Yayın tarihi: Haziran 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 134  |  İndirilme Sayısı: 248


Özet

Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının çevrim içi sınavlarla sınıf içi uygulanan sınavları, geçerlik, güçlük, kaygı durumu, objektiflik, kullanışlılık, notların duyurulması ve verilen dönütler, sınıf ortamı ve sınav öncesi ders çalışma süresi açılarından karşılaştırmalı olarak değerlendirmelerini ortaya koyabilmektir. Çalışma grubunu Trakya Üniversitesi’nde, 2020-2021 güz döneminde sınıf öğretmenliği anabilim dalı dördüncü sınıfında öğrenim gören 8 öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının 2’si erkek, 6’sı kadındır. Verilerin toplanması sürecinde sekiz görüşme sorusu odak grup görüşmesi tekniği ile çalışma grubuna yöneltilmiştir. Çalışmanın kavramsal yapısı ve analizine temel oluşturacak temalar önceden belirlendiği için, betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Sonuç itibariyle, öğretmen adaylarına göre çevrim içi sınavlar sınıf içi sınavlara göre zamandan ve mekândan bağımsız olarak yapılabildiği için daha kullanışlı olsa da kopya durumuna çok açık olması, tek tip soru türünün kullanılmasından ve bilenle bilmeyen öğrencileri ayırt etme açısından geçerli bir sınav değildir. Ayrıca öğretmen adayları, çevrim içi sınavlarda yaşanabilecek olası teknik problemlerden (elektrik ve internet kesintisi) dolayı çok fazla kaygı yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Çevrim içi sınavları sınıf içi sınavlarla karşılaştırdıklarında, sınav öncesi sınıf içi sınavlara göre daha az ders çalıştıklarını belirtmişlerdir. Özetle, çevrim içi öğrenme ortamına ve bu doğrultuda çevrim içi sınav sistemine zorunlu ve beklenmedik bir durumda geçilen bu süreçte, yaşanılan problemler, sınavın özellikle geçerlik, güvenirlik ve kullanışlılık özelliklerine yöneliktir. Bu anlamda çevrim içi sınavlar her ne kadar kullanışlı gibi görünse de bu sınavların geçerlik ve güvenirliği tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevrim içi sınavlar, sınıf içi sınavlar, geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık.


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Guvendir, M.A. & Ozkan, Y.O. (2021). Uzaktan Eğitimin Değerlendirmeye Yansımaları: Çevrim İçi Sınavlar mı Sınıf İçi Sınavlar mı? . Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi, 1(1), 22-34. doi: 10.29329/dmer.2021.285.2

Harvard
Guvendir, M. and Ozkan, Y. (2021). Uzaktan Eğitimin Değerlendirmeye Yansımaları: Çevrim İçi Sınavlar mı Sınıf İçi Sınavlar mı? . Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi, 1(1), pp. 22-34.

Chicago 16th edition
Guvendir, Meltem Acar and Yesim Ozer Ozkan (2021). "Uzaktan Eğitimin Değerlendirmeye Yansımaları: Çevrim İçi Sınavlar mı Sınıf İçi Sınavlar mı? ". Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi 1 (1):22-34. doi:10.29329/dmer.2021.285.2.

Kaynakça
 1. Almossa, S.Y.(2021) University students’ perspectives toward learning and assessment during COVID-19. Education and Information Technology. 1-19, 10.1007/s10639-021-10554-8. [Google Scholar]
 2. Al-Shalout, M. I., Rasmi, M., & Hassan, M. A. (2021). Evaluation of E-exam during Covid-19. Psychology and Education Journal, 58(1), 4604-4612. [Google Scholar]
 3. Atılgan, vd. (2021). Tıp fakültesi öğrencilerinin gözünden acil uzaktan öğretim sürecinin değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 29(6), 396-406. 10.17942/sted.837551. [Google Scholar]
 4. Daniels, L.M., Goegan, L.D. & Parker, P.C. (2021).The impact of COVID-19 triggered changes to instruction and assessment on university students’ self-reported motivation, engagement and perceptions. Soc Psychol Educ 24, 299–318. https://doi.org/10.1007/s11218-021-09612-3 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Dolmacı, M. ve Dolmacı, A. (2020). Eş zamanlı uzaktan eğitimle yabancı dil öğretiminde öğretim elemanlarının görüşleri: Bir Covid 19 Örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(2), 202-228. [Google Scholar]
 6. Ebaid, I. E. S. (2021). Cheating among Accounting Students in Online Exams during Covid-19 Pandemic: Exploratory Evidence from Saudi Arabia. Asian Journal of Economics, Finance and Management, 9-19. [Google Scholar]
 7. Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review, 27, 1-12. https://medicine.hofstra.edu/pdf/faculty/facdev/facdev-article.pdf [Google Scholar]
 8. İmamoğlu, H. V., ve İmamoğlu, F. S. (2020). Coronavirüs Salgını ve Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında Öğretmen Görüşleri: Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi ve Şehit Ertan Yılmaz Güzel Sanatlar Lisesi (Sinop) Örneği. Journal of Humanities and Tourism Research, 10(4), 742-761. [Google Scholar]
 9. Karahocagil MK, Çiçek M, Güneş A. (2021).  Küresel salgının tıp eğitimi üzerine etkileri ve uzaktan eğitim tecrübesi. Tıp Eğitimi Dünyası, 20(60-1), 87-90. [Google Scholar]
 10. Keskin, M., ve Özer, D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67. [Google Scholar]
 11. Khan, Z. R., & Balasubramanian, S. (2012). Students go click, flick and cheat... e-cheating, technologies and more. Journal of Academic and Business Ethics, 6, 1-26. [Google Scholar]
 12. King, D. L., & Case, C. J. (2014). E-cheating: incidence and trends among college students. Issues in Information Systems, 15(1), 20-27. [Google Scholar]
 13. Özer-Özkan, Y. ve Turan, S. (2021). Düşündürdükleri ve ötesiyle yüksek riskli sınav gerçeği. Alanyazın-CRES Journal 2(2), 59-63. http:/dx.doi.org/10.22596/cresjournal.0201.59.63 [Google Scholar]
 14. Rossiter, S. (2020). Cheating becoming an unexpected COVID-19 side effect for universities. https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/cheating-becoming-an-unexpected-covid-19-side-effect-for-universities-1.5620442 [Google Scholar]
 15. Sarı, H. İ. (2020). Evde kal döneminde uzaktan eğitim: Ölçme ve değerlendirmeyi neden karantinaya almamalıyız? Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 121-128. [Google Scholar]
 16. Uluslararası Akademik Dürüstlük Merkezi’nin [ICAI] (2020) https://academicintegrity.org/resources/facts-and-statistics. Erişim tarihi: 01.06.2021. [Google Scholar]
 17. Watson, G., & Sottile, J. (2010). Cheating in the digital age: Do students cheat more in online courses? Online Journal of Distance Learning Administration, 13(1). n. pag. Web. http://www.westga.edu/~distance/ojdla/spring131/watson131.html. [Google Scholar]
 18. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık. [Google Scholar]