Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi
Abbreviation: DMER | ISSN (Online): 2791-7304 | DOI: 10.29329/dmer

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi 2021, Cil. 1(1) 48-70

İngilizce Yeterlik Sınavı İçinde Seviye Tespit Sınavı: Yeni Bir Yaklaşım ve Sonuçları

Alper Şahin

ss. 48 - 70   |  DOI: https://doi.org/10.29329/dmer.2021.285.4

Yayın tarihi: Haziran 30, 2021  |   Okunma Sayısı: 220  |  İndirilme Sayısı: 281


Özet

Kovid-19 pandemisi eğitim kurumlarının işleyişlerinde ve rutin uygulamalarında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Çünkü pandemi süreci öncelikleri ve ihtiyaçları değiştirmiştir. Bu değişiklik üniversitelerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına da yansımıştır. Bir çok sınav uzaktan çevrimiçi olarak yapılmıştır. Ancak amaçları açısından iki farklı sınav olan İngilizce Yeterlik Sınavı ve Seviye Tespit Sınavları “önemli sonuçları olan sınavlar” (high-stakes exams) olduğundan dolayı bazı üniversitelerce gerekli hijyen, maske ve mesafe önlemleri alınarak mecburen tek bir sınav şeklinde uygulanmak zorunda kalmıştır. Bu araştırmada böyle bir mecburiyet sonucu İngilizce Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavlarının tek sınav halinde yapılması için psikometrik olarak akla yatkın bir yaklaşım geliştirilerek teorik bir çerçeveye oturtulmuştur. Bu yaklaşımla hazırlanan sınav 965 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda bu yeni yaklaşımın madde parametrelerine ve test/alt test bilgi fonksiyonlarına etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular kullanılan yaklaşımın önemli ölçüde başarıya ulaştığı ve madde parametrelerinde ve test/alt test bilgi fonksiyonlarında istendik değişikliklere sebep olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: İngilizce yeterlik sınavı, İngilizce seviye tespit sınavı, İngilizce Dil sınavları, Covid-19,


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Sahin, A. (2021). İngilizce Yeterlik Sınavı İçinde Seviye Tespit Sınavı: Yeni Bir Yaklaşım ve Sonuçları . Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi, 1(1), 48-70. doi: 10.29329/dmer.2021.285.4

Harvard
Sahin, A. (2021). İngilizce Yeterlik Sınavı İçinde Seviye Tespit Sınavı: Yeni Bir Yaklaşım ve Sonuçları . Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi, 1(1), pp. 48-70.

Chicago 16th edition
Sahin, Alper (2021). "İngilizce Yeterlik Sınavı İçinde Seviye Tespit Sınavı: Yeni Bir Yaklaşım ve Sonuçları ". Dijital Ölçme ve Değerlendirme Araştırmaları Dergisi 1 (1):48-70. doi:10.29329/dmer.2021.285.4.

Kaynakça
 1. Alderson, J. C., Clapham, C., & Wall, D. (1995). Language Test Construction and Evaluation. Cambridge, UK: Cambridge University Press.  [Google Scholar]
 2. Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Newyork, NY: Oxford University Press. [Google Scholar]
 3. Baker, F.B. (2001). The basics of item response theory. USA: ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation. [Google Scholar]
 4. Başaran, S. (2005). Diğer ülkelerde lise bitirme sınavları ve Türk eğitim sistemi için lise bitirme sınavı önerisi. Ankara: MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı. [Google Scholar]
 5. Baştürk, R. (2007). Kamu personeli seçme sınavına hazırlanan öğretmen adaylarının sınav kaygı düzeylerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 163-176. [Google Scholar]
 6. Bejar, I. I. (1983). Subject matter experts’ assessment of item statistics. Applied Psychological Measurement, 3, 303– 310. [Google Scholar]
 7. Chernyshenko, O.S., Stark, S., Chan, K., Drasgow, F. & Williams, B. (2001). Fitting item response theory models to two personality inventories: Issues and insights. Multivariate Behavioral Research, 36(4), 523-562. [Google Scholar]
 8. Council of Europe (2017). Self-Assessment Grid-Turkish. Retrieved from https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb69 [Google Scholar]
 9. Cuesta, M. & Muniz, J. (1999).  Robustness of item response logistic models to violations of the unidimensionality assumption. Psicothema, 11 (1), 175-182. http://www.psicothema.com/pdf/240.pdf [Google Scholar]
 10. de Ayala, R. J. (2009). The theory and practice of item response theory. New York, NY: Guilford Press. [Google Scholar]
 11. DeMars, C. (2010). Item response theory: Understanding statistics measurement. London : Oxford Press. [Google Scholar]
 12. Dorans, N. J., & Kingston, N. M. (1985). The effects of violations of unidimensionality on the estimation of item and ability parameters and on item response theory equating of the GRE Verbal Scale. Journal of Educational Measurement, 22 (4), 249-262. https://www.jstor.org/stable/1434701 [Google Scholar]
 13. Drasgow, F., Levine, M., Tsien, S., Williams, B., ve Mead, A. (1995). Fitting polytomous item response theory models to multiple-choice tests. Applied Psychological Measurement, 19(2), 143-165. [Google Scholar]
 14. Embretson, S. E., & Reise, S. P. (2000). Item response theory for psychologists. Mahwah, NJ: Psychology Press.  [Google Scholar]
 15. Guyer, R., & Thompson, N.A. (2014). User’s Manual for Xcalibre item response theory calibration software, version 4.2.2 and later. Woodbury MN: Assessment Systems Corporation. [Google Scholar]
 16. Hambleton, R., K., & Swaminathan H. (1985). Item response theory: Principals and applications. Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers. [Google Scholar]
 17. Hambleton R. K., Swaminathan H., & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of item response theory. Newbury Park, CA: SAGE Publications, Inc. [Google Scholar]
 18. IBM Corp. Released 2015. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0. Armonk, NY: IBM Corp. [Google Scholar]
 19. Kezer, F. (2013). Bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış test stratejilerinin karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 20. Kumandaş, H., & Kutlu, Ö. (2010). High stakes testing: does secondary education examination involve any risks? Procedia- Social and Behavioral Sciences, 9, 758-764. [Google Scholar]
 21. Manning, J. (2019a, Mayıs 14). The high cost of placing university students in the wrong English program. https://www.english.com/blog/the-high-cost-of-placing-university-students-in-the-wrong-english-program/ [Google Scholar]
 22. Manning, J. (2019b, Temmuz 23). What should you look for in an English Placement Test. English.com. https://www.english.com/blog/what-should-you-look-for-in-an-english-placement-test/ [Google Scholar]
 23. Özbaşı, D. (2014). Bilgisayar okuryazarlığı testinin bilgisayar ortamında bireey uyarlanmış test olarak uygulanabilirliğine ilişkin bir araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 24. Şahhüseyinoğlu, D. (2006). A comparison of the results of English proficiency exams through three different equation methods. Hacettepe University Journal of Education, 31, 115-125. [Google Scholar]
 25. Şahin, A. (2012). Madde Tepki Kuramı'nda Test Uzunluğu ve Örneklem Büyüklüğünün Model Veri Uyumu, Madde Parametreleri ve Standart Hata Değerlerine Etkisinin Incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. [Google Scholar]
 26. Tabachnick, G.B. ve Fidell, S.L. (2007). Using multivariate statistics. Boston, MA: Pearson International Inc. [Google Scholar]
 27. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik. (2013). T.C. Resmi Gazete (28725, 1 Ağustos 2013). [Google Scholar]